Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 7, 2020 in Prawo |

Czym się różni adwokat od radcy prawnego?

Czym się różni adwokat od radcy prawnego?

Decydując się na skorzystanie z różnego rodzaju usług prawnych, poszukujemy rzetelnej, fachowej i kompetentnej osoby. Często jednak zastanawiamy się, która z osób będzie lepszym wyborem: radca prawny czy też adwokat? Z punktu widzenia osób niezwiązanych z pracą prawniczą, radca prawny Kraków i adwokat Kraków będzie jedną i tą samą osobą. Chociaż oba zawody są do siebie podobne, a obaj przedstawiciele muszą legitymować się biegłością w zagadnieniach prawniczych, to występuje szereg różnic, które warto mieć na uwadze.

Adwokat i radca prawny – podobieństwa

Pierwszym podobieństwem pomiędzy obydwoma profesjami jest ścieżka kształcenia i sposób edukacji potencjalnych kandydatów. Zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci muszą ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację (czyli praktykę w funkcjonującej już kancelarii) oraz zdać wymagane prawem egzaminy. Obie osoby w trakcie uzyskania nominacji zawodowej zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, która stanowi gwarancję poufności i dyskrecji dla klienta. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od skutków udzielenia niewłaściwej porady prawnej lub błędy w sztuce prawnej, co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa usługobiorcy.

Wiele wspólnych czynników możemy również zauważyć w codziennej pracy radcy prawnego i adwokata. W obu przypadkach specyfika zawodu skupia się na udzielaniu porad prawnych, konsultacji prawnej, sporządzaniu pism procesowych, aktów i opinii prawnych, występowaniu przed sądami i organami administracyjnymi w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane zarówno w zespołach, jak również indywidualnie.

Różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym

Widzimy, że oba zawody mogą być mylnie uważane za tożsame, niejako nawet synonimiczne. Jest to jednak błąd, ponieważ między radcą prawnym i adwokatem istnieją istotne różnice. Po pierwsze: obie profesje regulowane są przez odrębne przepisy i normy deontologiczne. Radcowie prawni wykonują swoje zawody w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych i obowiązani są stosować Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Adwokaci zaś świadczą swoje usługi na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 znanej jako Prawo o adwokaturze. Drugi z zawodów podlega także pod inne normy deontologiczne, które są zawarte w Kodeksie Etyki Adwokackiej.

Radca prawny – pracownik etatowy

Czy radca prawny może bronić nas w każdej sprawie? Technicznie rzecz biorąc – owszem, ustawodawca nadał stosowne kompetencje, rozszerzając je w dniu 1 lipca 2015 o możliwość obrony w procesach karnych i karnoskarbowych. Istotny jest jednak stosunek pracy – jeżeli radca prawny jest pracownikiem etatowym, nie będzie mógł podjąć się obrony. Jeżeli zaś nawiąże z nami współpracę w oparciu o umowę lub prowadzi działalność gospodarczą – wówczas takiego problemu nie będzie. Kwestia ta nie dotyczy się adwokatów, którzy nie mogą być pracownikami etatowymi.

Jak zatem łatwo zauważyć, granica między radcami prawnymi a adwokatami powoli się zaciera, dążąc do scalenia obu zawodów. Warto zauważyć, że Polska jest jednym z niewielu krajów, który stosuje taki dualizm zawodowy – zdecydowana większość krajów nie rozróżnia adwokatów od radców prawnych.