Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 30, 2018 in Prawo |

Na czym polega praca komornika?

Na czym polega praca komornika?

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny (niebędący przy tym urzędnikiem państwowym), który to działa przy sądzie rejonowym. Do jego obowiązków zaliczają się działania związane z wykonywaniem wszelkiego rodzaju rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze egzekucyjnego przymusu. Do innych czynności wchodzących w skład jego obowiązków zalicza się miedzy innymi przeprowadzanie spisu inwentarza oraz sporządzanie na wniosek sądu bądź prokuratora protokołu stanu faktycznego, który niezbędny jest przed wszczęciem procesu sądowego albo też przed wydaniem orzeczenia. W Polsce podstawę prawną do wykonywania zawodu komornika stanowi ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpiły obowiązującą przed 1 stycznia 2019 roku ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

W jaki sposób powoływani i odwoływani są komornicy sądowi?

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która spełnia szereg wymogów. Zalicza się do nich posiadanie polskiego obywatelstwa, pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, poświadczenie o niekaralności za przestępstwa pospolite lub skarbowe, brak podejrzenia o popełnienia takich przestępstw, ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa, albo tez ukończenie zagranicznych studiów prawniczych, które są uznawane w Polsce, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu, odbycie aplikacji komorniczej, złożenie egzaminu komorniczego, praca w charakterze asesora komorniczego przez co najmniej 2 lata oraz ukończenie 26 roku życia.
Minister Sprawiedliwości ma natomiast możliwość odwołania komornika sądowego wtedy, gdy: komornik sam zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków, został uznany orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków komornika z powodu złego stanu zdrowia lub choroby, albo też bez uzasadnionej przyczyny odmówił poddania się takiemu badaniu, ukończył 70 rok życia, na podstawie prawomocnego wyroku sądu pozbawiony został praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu, w sposób rażący oraz uporczywy naruszał przepisy prawa, został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym albo kara wydalenia ze służby komorniczej bądź taż nie zawarł niezbędnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej albo też stracił to ubezpieczenie z przyczyn zawinionych przez siebie.