Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 27, 2023 in Prawo |

Kto może starać się o kartę pobytu stałego w Polsce?

Kto może starać się o kartę pobytu stałego w Polsce?

Karta pobytu stałego w Polsce to dokument, który umożliwia cudzoziemcom osiedlenie się w kraju na stałe, a także podejmowanie legalnej pracy bez dodatkowych dokumentów. Dla wielu osób uzyskanie karty stałego pobytu może być ważnym krokiem w życiu. Kto dokładnie ma prawo składać wniosek o kartę pobytu stałego? Dowiedz się, czy spełniasz kryteria.

Karta pobytu Poland – kto może się o nią ubiegać na stałe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, karta pobytu stałego w Polsce może zostać przyznana osobom, które kwalifikują się do jednej z grup cudzoziemców:

Osoby z polskim pochodzeniem i posiadacze Karty Polaka

Pierwszą grupą są osoby, które posiadają polskie pochodzenie i planują osiedlenie się w Polsce na stałe. Dla nich karta pobytu stałego może być kluczowym dokumentem ułatwiającym życie na terenie kraju. W podobnej sytuacji są posiadacze Karty Polaka – specjalnego dokumentu, który uprawnia do pewnych przywilejów i ułatwień w zakresie pobytu w Polsce. Oni również mogą starać się o uzyskanie karty pobytu w Polsce.

Osoby w związku małżeńskim z obywatelem Polski

Osoby, które są w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i przebywały w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata w ramach zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z małżeństwem lub uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, także mają prawo do starania się o kartę pobytu stałego w Polsce.

Inne grupy osób

O kartę pobytu stałego w Polsce mogą starać się także osoby, które uzyskały azyl na terenie Polski, cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a także ofiary handlu ludźmi. Dodatkowo, jeśli cudzoziemiec mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres przynajmniej 10 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie zgody na pobyt tolerowany i spełni określone warunki, również może wnioskować o kartę pobytu stałego.

Karta pobytu stałego dla małoletnich

Warto również wspomnieć o sytuacji małoletnich cudzoziemców. Dla nich zezwolenia na pobyt stały mogą być przyznawane w następujących przypadkach:

  • Dziecko cudzoziemca, które przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest pod opieką rodzicielską i urodziło się w okresie ważności tego zezwolenia.
  • Dziecko, którego jeden z rodziców jest obywatelem Polski, ma prawo starać się o kartę pobytu stałego.

Jak uzyskać kartę pobytu stałego?

Wniosek o kartę pobytu stałego należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim miejsca pobytu. Do wniosku załączyć należy wszystkie potrzebne dokumenty – mogą one się różnić w zależności od sytuacji uprawniającej daną osobę do złożenia wniosku. Najczęściej jednak jest to 2 egzemplarze wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały, kserokopie paszportu i oryginał do wglądu, 4 aktualne, zgodne z wymogami fotografie, dowód wniesienia opłaty skarbowej i ewentualne dokumenty potwierdzające dane we wniosku (np. Karta Polaka).

Opłaty i czas oczekiwania na kartę pobytu

Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w kraju. Opłata skarbowa za kartę pobytu czasowego w Polsce to 640 zł, natomiast za wydanie karty pobytu stałego obcokrajowiec płaci dodatkowe 50 zł. Decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, jednak kartę pobytu stałego należy wymieniać co 10 lat.