Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 19, 2021 in Biznes |

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacja to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach bądź organizacji przedsiębiorca. Od 2016 roku proces ten jest regulowany ustawą z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne 9Dz.U. z 2019 r. poz. 243). Ustawa reguluje również zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Kto może nim zostać oraz kiedy warto skorzystać z jego usług? O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

Odpowiednia licencja

Aby wykonywać zawód doradcy restrukturyzacyjnego, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, w tym przypadku licencji doradcy restrukturyzacyjnego. O licencję mogą ubiegać się osoby, które przed wejściem w życie ustawy zajmowały się doradztwem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, m.in. prawnicy, ekonomiści i menedżerowie. O licencję może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia wszystkie podane niżej wymogi:

  • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego EFTA( Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu).
  • zna język polski w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy
  • uzyskała tytuł magistra lub równorzędny
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią, tzn. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo
  • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
  • w okresie 7 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, częścią lub całym przedsiębiorstwem
  • pozytywnie zdała egzamin państwowy. Ma on formę pisemną oraz obejmuje zagadnienia z prawa, ekonomii, finansów, zarządzania, a także specyfiki postępowania restrukturyzacyjnego.

Ponadto licencjonowani doradcy mają ustawowy obowiązek kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Licencję przyznaje Minister Sprawiedliwości na czas nieoznaczony, ma jednak prawo również ją bądź zawiesić wynikające z niej prawa.

Usługi świadczone przez doradcę restrukturyzacyjnego

Licencja daje uprawnienia do doradztwa w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad, opinii i wyjaśnień w zakresie odpowiedzialności za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości czy działanie na szkodę wierzycieli. Doradza także przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością lub niewypłacalnych w zakresie restrukturyzacji. Może on także reprezentować dłużników w negocjacjach z wierzycielami oraz procesach. Restrukturyzacja ma na celu wyciagnięcie firmy z kłopotów, zwykle związanych z płynnością, czyli wywiązywaniem się z zobowiązań finansowych. Często po podjęciu odpowiednich działań poleconych przez doradcę restrukturyzacyjnego możliwe jest nawiązanie porozumienia z wierzycielami i uniknięcie upadłości.

Pełnione funkcje

Doradca może pełnić takie funkcje jak nadzorca układu, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym, kurator ustanowiony dla dłużnika przez sąd restrukturyzacyjny lub upadłościami, czy syndyk masy upadłości. Syndyka może wybrać zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Forma działalności

Zwykle doradcy prowadzą działalność w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Mają również możliwość działania w innych formach, zarówno osobowych, jak i kapitałowych.
Zawsze jest on jednak zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku pełnienia swoich obowiązków.
Lista osób posiadających licencję znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.