Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 30, 2020 in Biznes |

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika według kodeksu pracy?

Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika według kodeksu pracy?

Wszystkie obowiązki jakie nakładane są na pracownika oraz pracodawcę określa w Polsce prawo pracy. Jak ważny jest ten kodeks zasad i jego przestrzeganie we współczesnych czasach uczy nas przeszłość i niestety teraźniejszość. Aż do drugiej połowy XVIII wieku i rewolucji przemysłowej, zatrudniane osoby były wykorzystywane. Nie przysługiwały im żadne regulacje sposobu pracy, często brano do zadań w fabrykach małe dzieci – od około 10 lat wzwyż. Czas robót wynosił nierzadko 12-14 godzin. Zaczęło się to zmieniać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1880 roku kanclerz Otto von Bismarck wprowadził w Niemczech pierwsze programy socjalne – ubezpieczenia, emerytury czy opiekę lekarską. W następnych latach stawało się to już powoli normą. Jednak we współczesnych czasach nadal można spotkać łamanie praw pracowniczych i nadkładanie obowiązków, wystarczy przytoczyć chociażby przykłady mniejszych ośrodków w Chinach, Indiach czy Bangladeszu.

PRACA – JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACOWNIKA?
W Polsce aktualne zasady funkcjonowania pracy reguluje pierwotnie uchwalony w 1974 roku kodeks pracy. Na jego podstawie pracownik zobligowany jest do:

– sumiennego wykonywania powierzonych zadań
– stosowanie się do poleceń przełożonych
– przestrzegać ustalonego czasu pracy
– przestrzegać ustalonego regulaminu
– przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
– dbać o dobro zakładu pracy,
– chronić mienie zakładu pracy,
– zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

PRACA – JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY?
Pracodawca ma do przestrzegania więcej zasad niż pracownik. Jedną z nich jest zatrudnienie go na posadę zgodną z kompetencjami. Pozostałe zapisane w kodeksie to m. in.:

– wypłacenie pracownikowi w terminie i prawidłowo wynagrodzenia
– poszanowanie godności pracownika
– równego traktowania pracowników i przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
– zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
– ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
– zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami
– stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy
– przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
– informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.